Foto
Sponzoři: Jump Aréna TáborJump Aréna TáborTEPfaktorTEP factorVlasová kosmetika Suchývlasova_kosmetikaRumpoldrumpold

Statut TKVP

12. července 2012

 

STATUT

 TENISOVÉHO  KLUBU  VOJENSKÉ  POLICIE

Tábor

 

1.         Řízení tenisového klubu

1.1.  Tenisový klub vojenské policie Tábor (dále jen TKVP) je dobrovolné sdružení osob, které dodržují pravidla členství dané tímto Statutem.

1.2.  Členové TKVP se losují  do týmů, které se účastní zimních dlouhodobých soutěží družstev a podílejí se na organizaci jednotlivých soutěží. V čele každého týmu je kapitán, zvolený členy týmu.

1.3.  Nejvyšším orgánem TKVP je výroční schůze  členů, která schvaluje výroční zprávu prezidenta (provedené organizační změny TKVP a sezónní výsledky). Výroční schůze  členů má právo prezidenta odvolat v případě, že existuje shoda s jeho nástupcem. Schůze je schopná usnášení , je-li přítomno alespoň osm členů klubu, k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů, v případě rovnosti  má rozhodující hlas prezident nebo pověřený zástupce.

1.4.  Činnost klubu mezi výročními schůzemi ve všech oblastech řídí prezident.

1.5.  V řízení klubu pomáhají prezidentovi oslovení členové, kteří se spoluprací souhlasí.

 

2.     Členství v TKVP

2.1.   Členem TKVP se může stát tenista (tenistka) – žadatel, který bude svou aktivní činností ve prospěch TKVP přínosem a jeho členství je schváleno na výroční schůzi.

2.2.   Členství v TKVP se chápe jako aktivní členství.

2.3.   Členství v TKVP je dobrovolné. Členství (včetně všech práv a povinností) může být oboustranně pozastaveno nebo zrušeno.

2.4.   Členové klubu, kteří dovršili věk 70 let a pracují v klubu dlouhodobě, dále členové, kteří se významnou měrou zasloužili o činnost klubu, mohou být jmenováni„Čestnými členy“ TKVP.

 

3.     Prezident TK

3.1.   Funkce prezidenta je postupně pravidelně rotující mezi jednotlivými členy TKVP.

3.2. Úkolem prezidenta je v  průběhu výkonu funkce získat svého nástupce na další funkční období  nejpozději do jarní schůze, aby mohlo dojít k oboustranné přípravě prezidentů na výroční schůzi  členů klubu.

3.3.   Nový  prezident představí na výroční schůzi  svoji vizi fungování TKVP na další roční období. 

3.4. Pokud se nenajde nástupce prezidenta na další období, proběhne volba losem. Do koše budou vložena jména všech členů klubu , kromě stávajícího prezidenta, správce webu a čestných členů klubu, pokud sami neprojeví  zájem o účast v losování. Vylosuje se trojice  , která  si rozdělí funkce prezidenta,pokladníka a sportovního koordinátora. Pokud mezi nimi nedojde k dohodě , funkce se vylosují. Vylosovaná trojice se nebude účastnit dalších losování, dokud neproběhne rotace všech členů v řízení klubu.

 

4.    Členské příspěvky

4.1.    Výši členského příspěvku a termíny uhrazení určuje prezident.                                     

4.2.    Osvobozen od placení příspěvku a brigády je prezident , správce webu a člen klubu , který zprostředkuje pro klub sponzorský dar  1.500,- Kč a více.

 

5.    Práva a povinnosti členů

5.1.  Každý aktivní člen TKVP má hlasovací právo a povinnost vykonávat roli, do které byl určen, případně, kterou převzal.

5.2. Každý aktivní člen TKVP je každoročně povinný odpracovat stanovenou brigádnickou povinnost, kterou upřesňuje včetně finanční náhrady prezident.

5.3.   Čestný člen klubu nemusí odpracovat brigádnické hodiny , placení členských příspěvků je dobrovolné.

5.4.  Každý člen v průběhu roku pracuje aktivně ve prospěch TKVP (aktivně se podílí na organizaci alespoň jedné soutěže nebo činnosti TKVP). Jednotlivé činnosti a aktivity členů jsou evidovány prezidentem.

5.5.  Každý člen má povinnost pravidelně sledovat web TKVP, případně se informovat o novinkách na webu u svých kolegů. Určení členové mají domluveným způsobem povinnost včas poskytovat informace vystavované na web.

 

6.     Sportovní soutěže

6.1.   TKVP pořádá každý rok tyto sportovní soutěže:

        1. Zimní turnaj družstev (dlouhodobý)

        2. Vánoční pohár ve čtyřhře

        3. Zimní turnaj (oslavenců) ve čtyřhře                                                                                            

        4. Zimní Zlatý Fanouš ve dvouhře ( jednodenní turnaj)

        5. Turnaj dvojic  60 a více

        6. Military seniors cup open ve čtyřhře (MSCO)

        7. Letní turnaj družstev ve čtyřhře (dlouhodobý)

        8. Letní Zlatý Fanouš ve dvouhře (dlouhodobý)       

        9. Letní turnaj (oslavenců) ve čtyřhře

6.2. Turnaj MSCO – minimální součet roků dvojice je 100 let, za chybějící rok je doplatek 100 Kč. 

6.3. Dlouhodobé soutěže a Zimního Zlatého Fanouše ve dvouhře organizuje prezident .

 Každý další tým má za povinnost zorganizovat alespoň jednu soutěž.  Pravidla a zabezpečení jednotlivých soutěží určuje organizátor. Rozdělení organizace soutěží probíhá na výroční schůzi členů. Členové klubu , kteří nejsou zařazeni v týmech , se podílí na organizování turnajů podle pokynů prezidenta.

6.4. Vyhodnocení sportovních soutěží probíhá po jejich ukončení. Vyhodnocení dlouhodobých soutěží probíhá na výroční schůzi . Organizátoři soutěží mají povinnost předat výsledky a vyhodnocení soutěží správci webu TKVP a kronikářovi TKVP.

 

7.     Závěrečná ustanovení

7.1.   Pravidla vstupů a organizaci činností na vojenských tenisových kurtech určuje a řídí pověřený člen TKVP.

7.2.   Všechny důležité informace a výsledky jsou pravidelně zveřejňovány na webu TKVP.  Za správu webu TKVP odpovídá správce webu TKVP. 

7.3.   Všechny výsledky soutěží jsou archivovány v kronice TKVP. Za její vedení odpovídá kronikář TKVP.

7.4.   Tento statut byl aktualizován  na výroční schůzi 7.10.2016